Witamy w sklepie Ulotkionline.pl

infolinia: 0 502 100 680

o wartości 0,00 zł

Masz w koszyku 0 rzeczy

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.ulotkionline.com

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym www.ulotkionline.com zwany dalej „regulaminem”Właścicielem i administratorem serwisu www.ulotkionline.com jest :

PWWW.ULOTKIONLINE.COM RAFAŁ PRZYBYLAK MARCIN JAROS

Z siedzibą: al. H. Kołłątaja 73, Będzin 42-500, powiat będziński, woj. ŚLĄSKIE

NIP: 625-23-99-789,

Regon: 241237221

 

Kontakt z ulotkionline.com można uzyskać:

- w siedzibie firmy

- pod numerem telefonu : 502-100-680

- poprzez adres e-mail: sklep@ulotkionline.com

- formularz kontaktowy na stronie http://www.ulotkionline.com/contacts§ 1 Definicje

1.Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

2.Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.

3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4.Usługodawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

5.Przedmiot transakcji – Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

6.Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.

7.Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych Towarów.

8.Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

9.Sklep Internetowy – serwis internetowy (sklep) dostępny pod adresem www.ulotkionline.com za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.

10.Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży potwierdzone na końcu transakcji za pomocą przycisku „Potwierdź Zakup” – zamówienie z obowiązkiem zapłaty.

11.System Teleinformatyczny – Zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.§ 2 Zasady ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.ulotkionline.com

2.Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

3. Sklep internetowy www.ulotkionline.com prowadzi sprzedaż detaliczną usług poligraficznych tworzonych na zamówienie Kupującego oferowanych przez serwis internetowy za pośrednictwem sieci Internet.

4. Wszystkie Towary oferowane w sklepie realizowane są przez wyłącznie na podstawie danych dotyczących zamawianego produktu określonych przez Klienta. Dane te muszą, zarówno pod względem formatu, jak i szczegółowej specyfikacji, odpowiadać normom opisanym w wymaganiach technicznych oraz w informacji dla Klientów. W przypadku odstępstw dotyczących formatu zamawianego produktu bądź parametrów Usługodawca nie gwarantuje prawidłowego produktu. Klient zobowiązany jest do starannego sprawdzenia, czy specyfikacja jest zgodna z jego życzeniem i czy odpowiada parametrom określonym przez Usługodawcę . Usługodawca nie ma obowiązku sprawdzania przekazanych danych dotyczących zamówienia. Ryzyko związane z ewentualnymi wadami produktu, które powstały wskutek przekazania błędnych danych, ponosi wyłącznie Klient.

5.W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet, spełniającym minimalne wymagania techniczne:

- przeglądarka internetowa z włączoną obsługą niezbędnych aplikacji i wtyczek

6. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.§ 3 Składanie zamówień

1.Wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.ulotkionline.com są cenami brutto (z VAT) podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

2. Cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu Internetowego, takie jak ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

3. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową/drogą mailową.

4. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Umowa zostaje skutecznie zawarta z chwilą otrzymania przez Kupującego oświadczenia Sprzedającego o przyjęciu Zamówienia w formie Potwierdzenia zakupu.

5. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail. Sklep może odmówić realizacji zamówienia, którego rzetelności nie udało się potwierdzić. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.

6.Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania paragonu fiskalnego lub faktury VAT, która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

7. W trakcie składania Zamówienia, Klient może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

8. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien dokonać rejestracji podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

9. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia przez Usługodawcę (Potwierdzenie Zakupu).

10. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem otrzymania przez Klienta telefonicznego lub e-mailowego potwierdzenia od obsługę sklepu o przyjęciu zlecenia do realizacji. Otrzymane potwierdzenie przyjęcia zlecenia jest też okazją do ewentualnego skorygowania błędnie podanych danych osobowych lub błędnie dokonanego zamówienia. Późniejsze dokonanie zmian w zamówieniu może być utrudnione, gdyż od momentu potwierdzenia zamówienia przez sprzedawcę zostaje ono skierowane do realizacji i wydruk może znajdować się już w produkcji. Niemniej, obsługa sklepu dołoży wszelkich starań, aby w każdym momencie, nawet po zawarciu umowy kupna - sprzedaży, umożliwić zamawiającemu zmianę danych do dostawy (do momentu wysłania przesyłki), a także zmianę treści zamówienia lub rezygnację z zakupu (do momentu rozpoczęcia produkcji).

§ 4 Pliki graficzne i proces produkcji

1.Materiały do druku przesłane przez Klienta powinny być przygotowane według specyfikacji produktu podanej na stronie www.ulotkionline.com (makiety i instrukcje do poszczególnych produktów udostępnione są na stronie a w przypadkach szczególnych mogą zostać dosłane drogą mailową przez obsługę sklepu na życzenie klienta).

2.Istnieje kilka dostępnych opcji wgrania pliku w zależności od wybranego przez Klienta Produktu i wielkości pliku.

3 Wszystkie pliki gotowych projektów wykorzystane w procesie produkcji Usługodawca archiwizuje w celu łatwiejszej realizacji tzw dodruków.

4.Każdy plik sprawdzany jest pod względem zgodności ze specyfikacją wymaganą do druku. W niektórych przypadkach Usługodawca dokonuje drobnych korekt ( zgodnie ze specyfikacją), jednakże w każdym takim przypadku Klient jest o nich informowany i przed ostatecznym wykonaniem zmodyfikowanego zamówienia zobowiązany jest do ich akceptacji lub dalszych korekt, co musi zostać uzgodnione z Usługodawcą. Klient może także zrezygnować z zamówienia, jeżeli nie akceptuje wprowadzonych przez Usługodawcę modyfikacji. Istnieje również możliwość zaakceptowania przez Klienta pliku, który jest niezgodny z wymaganą specyfikacją lub zawierający błędy, jednakże w takim przypadku Klient jest informowany o nieprawidłowościach i druk realizowany jest za jego zgodą i na jego odpowiedzialność, wtedy ewentualna reklamacja nie zostanie uwzględniona.

5. Ze względu na różnice technologiczne, wynikające ze sposobu wyświetlania kolorów przez większość monitorów a technologią druku (w której wykorzystywana jest przestrzeń barwna CMYK) porównywanie kolorystyki wydruku z kolorystyką prezentowaną na monitorze jest niepoprawne technologicznie. Brak zgodności kolorów wydruku z obrazem ekranowym nie może być więc powodem do zgłoszenia reklamacji.

6. Jeżeli pliki przekazane przez Klienta mają zadany inny profil kolorystyczny niż wskazany w specyfikacji wymaganej do druku Usługodawca może je sam skonwertować. W procesie konwertowania z formatu RGB lub ICC (profile kolorystyczne) w sposób naturalny powstają różnice w odcieniach kolorów w porównaniu do oryginalnych barw. Przekazując projekt do realizacji zamówienia w formacie innym niż format CMYK, Klient wyraża zgodę na ewentualne różnice powstałe w wyniku konwertowania.

7. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby w jak największym stopniu wiernie odwzorować kolory zawarte w projektach dostarczonych przez Klienta. Ze względu na to, iż w procesie druku wykorzystywanych jest wiele maszyn drukujących, pomiędzy którymi istnieją różnice w odwzorowaniu niektórych kolorów, to przy druku tego samego projektu na różnych maszynach mogą wystąpić nieznaczne różnice kolorystyczne. Taka sytuacja może zaistnieć przy wznawianiu projektu do druku. Różnice te nie mogą być podstawą do reklamacji. Warunkiem jakichkolwiek roszczeń ze strony klienta odnośnie kolorystyki jest dostarczenie przez Niego przed drukiem papierowego wzoru koloru.

8. Za nieprawidłowo wykonany łam uznaje się taki, który powoduje zagniecenia papieru lub jego zmarszczenia uniemożliwiające poprawne odczytanie treści lub ilustracji. Przy gramaturach powyżej 150 g, dostrzega się zjawisko pękania papieru w miejscu łamania, szczególnie widoczne w miejscach silnie pokrytych farbą drukarską. W celu ograniczenia tego niepożądanego zjawiska, Usługodawca stosuje bigowanie przed procesem falcowania (w zależności od surowca i grafiki). Bigowanie nie zapewnia jednak pełnego zabezpieczenia przed efektem pękania, spowodowane jest to graniczną wytrzymałością surowca i Usługodawca nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.

9. Za nieprawidłowa warstwę lakierową lakieru offsetowego, dyspersyjnego lub UV uznaje się warstwę, która posiada na powierzchni przeznaczonej do lakierowania miejsca niepolakierowane, łuszczące się lub znacznie wykraczające po za obszar lakierowania.

10. Z uwagi na specyfikację procesu druku oraz maszyn produkcyjnych dopuszczalne są następujące odchylenia:
a) przy krojeniu arkusza na pojedyncze użytki tolerancja do 2 mm
b) przy falcowaniu/bigowaniu (odchylenie łamu od jego nominalnej linii) tolerancja do 1 mm
c) przy perforacji (odchylenie wykonanej perforacji od jej nominalnego miejsca) tolerancja do 1 mm
d) przy pasowaniu kolorów kolejno po sobie nadrukowywanych tolerancja do 0,2 mm


§ 5 Wysyłka i terminy

1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub wskazany drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może opóźnić.

2. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanej firmy kurierskiej : GLS.

W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie sprzedającego.

3. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym Towarze na stronach serwisu. Jest to orientacyjny czas dostawy. Czas realizacji zamówienia składa się z okresu do wysłania towaru oraz czasu potrzebnego na dostarczenie gotowej przesyłki do klienta. Jest on zależny od wybranego sposobu dostarczenia towaru i jest równy całkowitemu terminowi realizacji zamówienia

4. Zastrzegamy sobie prawo do przedłużenia terminu realizacji druku 24H.  W takim przypadku dokonujemy zwrotu różnicy ceny do terminu w którym zamówienie zostało zrealizowane.

5. Dostawa, przesyłka wysłana firmą kurierską trafia do adresata na drugi dzień roboczy po nadaniu. Towar wysyłamy po opłaceniu zamówienia chyba że ustalono płatność za pobraniem. W przypadku nietypowego zamówienia czas ten może się wydłużyć. O takim przypadku klient każdorazowo jest informowany, pocztą elektroniczną lub telefonicznie, niezwłocznie po złożeniu zamówienia. Warunki realizacji zamówień nietypowych są każdorazowo ustalane z klientem indywidualnie.

6. Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) koszt dostawy jest stały , zgodnie tabelą dostaw 18,- brutto przedpłata lub 28,- brutto pobranie.

§ 6 Płatności

1.Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon lub imienny dowód zakupu (faktura).

(oryginał dowodu zakupu jest dołączany do przesyłki).

 

2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić

- za pobraniem kurierowi (przy odbiorze towaru)

- przelewem na konto bankowe sklepu - Numer rachunku dostępny jest w http://www.ulotkionline.com/platnosci oraz podawany jest w koszyku gdy wybierzecie Państwo opcję płatności PRZELEW. Na życzenie podajemy numer rachunku bankowego również przez pocztę e-mail lub faksem po skierowaniu zamówienia do realizacji. Na życzenie wysyłamy fakturę pro-forma.

- za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych (payU, SOFORT,)

- gotówką w siedzibie firmy przy odbiorze osobistym , w kasie w godzinach 8:30 – 15:30 od poniedziałku do piątku.

 

 

 

 

§ 7 Odstąpienie od umowy

1. Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy. Przedmiotem świadczenia jest rzecz o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą. Oferowane produkty są nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji konsumenta lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Świadczenia takie z uwagi na swój charakter nie mogą zostać zwrócone. (Ustawa z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta. art. 38 pkt 3 ustawy)§ 8 Procedura reklamacji

1.Reklamacje należy składać na adres siedziby Usługodawcy za pośrednictwem Poczty Polskiej lub drogą mailową na adres rafal@media-reklama.com.pl lub sklep@ulotkionline.com

2. Składając reklamację należy dostarczyć do Usługodawcy reklamowany produkt lub jego zdjęcie wraz z dowodem zakupu i zgłoszeniem reklamacyjnym które powinno zawierać:

-  opis wady produktu

- roszczenie,

- dane, na które ma zostać wysłana odpowiedź

3. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta usługodawca naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.

4. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności. (Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego).

5. Klient traci uprawnienia określone w pkt. 4 niniejszego paragrafu, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

6. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna - sprzedaży między sklepem a konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwy, zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego, sąd powszechny.

7. Usługodawca zapisuje czynności dokonane przez Klienta takie jak informację o dacie i godzinie złożenia zamówienia, wgrania pliku graficznego, dokonaniu płatności itp. W sytuacjach spornych będą one możliwe do odtworzenia przez obie strony.

§ 9 Odpowiedzialność ulotkionline.com

1.Usługodawca odpowiada za szkody powstałe w wyniku umyślnego działania lub rażącego zaniedbania ze Swojej strony oraz osób zatrudnionych lub osób działających w jego imieniu lub na jego zlecenie.

2.Usługodawca  nie odpowiada treści zawarte w projektach i materiałach przesłanych przez Klienta oraz nie dokonuje w nich korekt. Jeżeli jednak materiały przesłane przez Klienta zawierają treści niezgodne z prawem, Usługodawca może odmówić realizacji zamówienia.

3.Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy merytoryczne lub ortograficzne znajdujące się w treści projektu graficznego zarówno przesłanego przez Klienta jak i stworzonego przez Usługodawcę na jego zlecenie po wcześniejszej akceptacji – jeżeli klient zaakceptował projekt z błędem lub błędami.

4.Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji Zamówień wynikające z niedostarczenia przez Klienta poprawnych danych.

5.Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w terminie realizacji, które powstały na skutek czynników zewnętrznych lub poprzez działanie osób trzecich na które Usługodawca nie ma wpływu tj. przerwa w dostawie energii elektrycznej, klęska żywiołowa, opóźnienia w przekazywaniu środków pieniężnych przez instytucje finansowe, opóźnienia spowodowane przez przewoźników przez których realizowana będzie dostawa produktów do Klienta.6.Reklamacje związane z jakością przesyłek kurierskich będą rozpatrywane na podstawie protokołu szkody sporządzonego wspólnie z kurierem przy odbiorze przesyłki. Brak protokołu szkody może stanowić podstawę do odmowy uwzględnienia reklamacji przez Usługodawcę.§ 10 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu Internetowego w związku z zakupami jest Usługodawca.

2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta oraz, w przypadku zakupów na raty, instytucjom kredytującym zakup. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.

3. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:

a. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Potwierdź Zakup” Klienci posiadający konto w Sklepie internetowym mają możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez edycję profilu konta.

b. Weryfikacji danych lub korekty zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Usługodawcy na adres : sklep@ulotkionline.com

c. Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie w ramach udostępnionych opcji.

4. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Usługodawcę drugiej stronie treści zawieranej umowy:

a. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu Umowy Sprzedaży (naciśnięcie przycisku „Potwierdź Zakup”.

b. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub przez przekazanie Klientowi Specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.

c. Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.

5. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883). Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.

6. Struktura witryny sklepu została zaprojektowana w taki sposób, aby można ją było odwiedzać bez konieczności identyfikacji lub ujawniania danych osobowych. Podczas odwiedzania witryn nie są też gromadzone żadne dane służące do identyfikacji samego odwiedzającego lub jego komputera.§ 11 Zmiany Regulaminu

1. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail.

2. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu Sklepu, Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W Przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie Internetowym nie są możliwe.

3. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.

4. Zamówienia Złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.§ 12 Postanowienia końcowe

1. W Sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 Nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.) .

2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).Powered by inProject
[profiler]
Memory usage: real: 11010048, emalloc: 10605048
Code ProfilerTimeCntEmallocRealMem